Z wawerskiego ula…

Lato mamy już z górki, my jednak przenosimy się na czerwcową sesję UD. Zacznijmy może od pieniędzy, bo przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni to w sumie główne zajęcie naszych reprezentantów i tak radni zdecydowali się na m.in. takie przesunięcia:
„- na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ „Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół nr 70 ul. Bajkowa 17/21” – kwota 20.000 zł,
- na zadanie pn. „Przyłącza wodne i kanalizacyjne – projekty i wykonanie: ul. Bambusowa 5, ul. Patriotów 1/3, ul. Młoda 22, ul. Bysławska 81, ul. Trakt Lubelski 165” – kwota 20.000 zł”
*
Południowa obwodnica Warszawy to cały czas odległa perspektywa ( niestety), bo pierwsza łopata zostanie wbita w wawerski grunt najwcześniej w 2016 roku, niemniej jednak nasi umiłowani radni pytali w naszym imieniu o…

"Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy Włodzimierz Zalewski odnosząc się
do sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy do punktów realizowanych przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wawer – Adama Godusławskiego poprosił o więcej informacji
na temat:
• spotkania 7 czerwca br. w Radzie Technicznej odnośnie drogi ekspresowej S2, Południowej Obwodnicy Warszawy. Zapytał, czy zapadły jakieś decyzje, czy są one ciekawe i korzystniejsze niż do tej pory ?
• spotkania 28 maja br. z dyrektorem Mirosławem Kozubkiem w sprawie parkingów
na terenie PKP. Zapytał, czy jest szansa urządzenia takiego parkingu w okolicach Miedzeszyna?"

- Nie jest łatwo o wyczerpujące odpowiedzi na te pytania….

„Zastępca Burmistrza odnośnie uzgodnień w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w najbliższych dniach ma otrzymać oficjalne stanowisko na temat poszczególnych wystąpień (Zarządu Dzielnicy, mieszkańców, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, Inżyniera Ruchu). Zaznaczył, że to spotkanie dotyczyło przede wszystkim stanowiska PKP odnośnie likwidacji przejazdów kolejowych w obrębie Południowej Obwodnicy Warszawy.
Zastępca Burmistrza powiedział, że poprosił o zorganizowanie spotkania drugi raz, aby projektanci przedstawili wprowadzone zmiany i dodatkowo omówili najistotniejsze kwestie.
.

Zastępca Burmistrza przedstawił, co było tematem spotkania z Dyrektorem Mirosławem Kozubkiem zaznaczając, że głównie omawiana była sprawa zjazdów na ul. Patriotów.
Odnośnie Miedzeszyna, Zastępca Burmistrza poinformował, że zostało wystosowane pismo do PKP.”

*
Czerwiec to miesiąc, kiedy już było wiadomo, że stolica nie ma szans na wyłonienie zwycięzców przetargu śmieciowego. W tym również czasie myślano jak sobie z problemem poradzić z koniecznością składania ponownie deklaracji. Obaw było wiele…

„Zarząd podejmuje działania w tej sprawie między innymi takie jak organizacja wydziału, który będzie się zajmował obsługą płatności, które będą wpływały od mieszkańców, przyjmowaniem deklaracji.

Radny Andrzej Krasnowolski zwrócił się do Zarządu z pytaniem, ile osób będzie zatrudnionych w tym wydziale śmieciowym, czy będą nowe zatrudnienia, jak to będzie organizowane?

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Jolanta Koczorowska odpowiedziała,
że w skali całego Miasta osoby, które obsługiwały dotąd jako pracownicy WOM-u (Wydziału Obsługi Mieszkańców) prawa jazdy i komunikację zostały skierowane do pracy przy obsłudze nowego systemu śmieciowego. Natomiast pracownicy delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, dostali dodatkowe zadania i będą obsługiwały stanowiska WOM. Były osoby, które pracowały incydentalnie przy organizacji EURO, część tych osób, która miała odpowiednie przygotowanie administracyjne została skierowana
do nowego Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
W przypadku Dzielnicy Wawer w Referacie ds. śmieci ma pracować dziesięć osób. Część tych osób przyszła z innych dzielnic.”

Hm…”Część tych osób przyszła z innych dzielnic.” – nie mogło być inaczej, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że uchwalaniem i wdrażaniem ustawy śmieciowej zajęli się ludzie, którzy dotąd ze śmieciami nie mieli nic wspólnego. I tak zapewne w styczniu lub w lutym 2014 zostaniemy znów „poproszeni” o złożenie nowej deklaracji, bo zmianie ulegną stawki. Już przy rozdaniu lipcowym część z nas wykonała unik – nie składając nowych deklaracji i przesyłając tylko pomniejszoną kwotę na wcześniej przydzielone konto. Niektórzy zauważyli, że w okresie przejściowym worki stały się jakby mniejsze, a wyroki sądów okręgowych pozbawiły nas złudzeń – to prawda , że gminy mają obowiązek odebrać od nas wszystkie śmieci, ale każdy ponad normatywny worek ma być przez nas opłacony dodatkowo i tyle na ten temat.
*
Obawy radnych budzi też odtwarzanie ulic po ułożeniu kolektora „W” i innych wawerskich ciągów jezdno-pieszych…

„Radny Andrzej Krasnowolski ustosunkował się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację
w sprawie sposobu wykonania renowacji nawierzchni ul. Trakt Lubelski. Zdaniem radnego odpowiedź wskazuje na niezgodność z prawem i powinien się tym zająć organ kontrolny, któryby skutecznie prześwietlił tą inwestycję.

Radny Sławomir Kacprowicz poruszył następujące kwestie:
• udostępnienia projektu odbudowy nawierzchni ul. Trakt Lubelski,
• inwestycji budowy kanalizacji na odcinku ul. Zwoleńskiej, Borowieckiej, która była opiniowana przez Dzielnicę. Radny wyraził zdziwienie, że nie wykonano wpustu drogowego, który odprowadzałby deszczówkę do kanalizacji ogólnospławnej,
• kałuż wokół nowo otwartego boiska przy ul. Skalicowej,
• braku koncepcji rozbudowy kanalizacji w osiedlach Dzielnicy Wawer,
• wykonania nakładki asfaltowej na ul. Borków (jeżeli nie będzie ujęta pod kanalizację),

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski odnośnie opiniowania powiedział, że Zarząd działa w zakresie określonych obowiązków, które nakłada przede wszystkim uchwała kompetencyjna. W tym zakresie nie ma opiniowania projektów drogowych, bądź wodnokanalizacyjnych.

(…)

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski odnosząc się
do odtworzenia ul. Trak Lubelski wyjaśnił, że pierwotny przetarg zakładał to, co jest teraz. Dzięki działaniom osób, które realizują tą inwestycję udało się przekonać Zarząd Miasta
i wyasygnować dodatkowe środki na remont kapitalny tej drogi wraz z odwodnieniem (nie tylko tej drogi, ale również ul. Zwoleńskiej i ul. Kadetów).
Wiadomo, że w tym roku będzie realizowane odtworzenie całkowite, to w trakcie realizacji inwestycji podjęto decyzję, inwestor ma do tego prawo, o zastosowaniu płyt betonowych
i nie odtwarzaniu nawierzchni asfaltowej na podbudowie obecnej, ponieważ już w czerwcu jest realizowany przetarg, w lipcu ma być otwarcie ofert na odtworzenie, remont kapitalny, wymianę całej podbudowy i zlokalizowanie kanalizacji deszczowej.
Odnośnie ul. Borków, Zastępca Burmistrza powiedział, że ulica ta wymaga remontu kapitalnego (zdjęcie tego co jest, wykonanie w sposób prawidłowy podbudowy, odwodnienie).

Radny Sławomir Kacprowicz nawiązując do budowy ul. Panny Wodnej uważał, za poważne zaniechanie, że wydając na wykup gruntu pod ul. Panny Wodnej 16 milionów zł. nie pomyślano o tym, aby wykonać i wykupić grunt do połączenia ul. Południowej z ul. Panny Wodnej i ul. Panny Wodnej z ul. Wojtyszki.
Zdaniem radnego, można by było pomyśleć o rezerwacji pewnych środków i podjęciu działań w tym zakresie.
Radny poinformował, że zgłaszają się do niego mieszkańcy, którzy zwracają uwagę, ze ul Wojtyszki zaczyna być rozjeżdżana przez ciężki sprzęt, który obsługuje ta budowę.
Radny zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Adama Godusławskiego, aby zwrócić na tą sprawę uwagę.
Radny poruszył sprawę budowy ul. Wiązanej, że podjęcie działań, które miałoby na celu pozyskanie gruntów pod przedłużenie ulicy na odcinku 150,180 m jest niemożliwe
z racji przewidywanej docelowej budowy ul. Wiązanej (od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej).
Radny zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, że warto by było się tym tematem zainteresować, gdyż wykonanie takiej ulicy, jak również ul. Południowej (w tym połączeniu co mówił) jest to odblokowanie olbrzymich terenów w zakresie budownictwa jednorodzinnego.”

Radny Paweł Kaszuba przypomniał, że występował wielokrotnie do Zarządu, aby Zarząd zwrócił się do ZDM-u w sprawie wykonania nowej nawierzchni na ul. Kajki. Radny zapytał kiedy będzie wykonana nowa nawierzchnia?

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski poinformował, że Zarząd wystąpił do zarządcy drogi, jeszcze nie ma informacji. Zastępca Burmistrza zaproponował, aby zaprosić przedstawicieli ZDM-u na posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i omówić tą sprawę.

Radny Paweł Kaszuba podziękował Zastępcy Burmistrza Adamowi Godusławskiemu
za studnię chłonną przy ul. Zorzy róg Kajki, o którą radny wielokrotnie występował, ponieważ powstawała tam ogromna kałuża.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski podkreślił bardzo zły stan ul. Przewodowej. Apelował o wykonanie nowej nawierzchni poprzez frezowanie na ul. Przewodowej, przynajmniej na odcinku od ul. Patriotów do Zagoździa.

Wiceprzewodniczący Rady wnioskował, aby uaktywnić studzienkę chłonną na ul. Patriotów przy ul. Szachowej, ponieważ przy dużych opadach deszczu tworzą się tam ogromne kałuże i nie można przejść na stację PKP i przystanek autobusowy.
Wiceprzewodniczący nawiązując do spotkania w Zerzniu zwrócił uwagę, że mieszkańcy bardzo mało wiedzą o akcji śmieciowej mimo, że dużo się o niej mówi.
Wiceprzewodniczący Rady apelował do Zarządu, aby ta informacja była na tyle intensywniejsza, żeby mieszkańcy o podstawowych rzeczach w tej kwestii wiedzieli.”
(…)
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówców, powiedział, że trzeba mieć tego świadomość, że Miasto ma 10 milionów na frezowanie, dziesięć razy mniej niżeli cztery lata temu.

Dodatkowym problemem jest, że prędkość przelotowa wzrasta. Zdaniem Zastępcy Burmistrza należałoby pójść w kierunku modernizacji chodników i ścieżek rowerowych. Zrobienie 2,5 m ciągu pieszo-rowerowego byłoby dobrym rozwiązaniem.

Radny Paweł Księżopolski poinformował, że w dniu dzisiejszym na ul. Potockich był tragiczny wypadek. Radny wyraził nadzieję, że zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, która została uchwalona pięć lat temu.
Radny przypomniał, że zwracał się z prośbą o wybudowanie studzienek odwadniających przy placówkach oświatowych przy ul. Starego Doktora i ul. Króla Maciusia do chwili obecnej nic nie jest robione w tym temacie.

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Joanna Waligóra wnioskowała o zmianę organizacji ruchu na ul Odeskiej skierowania go z ul. Mrówczej w stronę ul. Rogatkowej w jednym kierunku.

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że jest za chodnikiem przy ul. Izbickiem na odcinku ul. Kwitnącej Akacji do ul. Przełęczy, ale zwróciła uwagę, że na tym odcinku przejdzie obwodnica i należy mieć na uwadze, że budowanie tam dziś chodnika, to jest budowanie na chodnika na dwa lata, co nie jest zasadne. Zdaniem Wiceprzewodniczącej Rady należy przypilnować, aby na odcinku od ul. Kwitnącej Akacji do wiaduktu ten chodnik został uwzględniony.

Wiceprzewodnicząca przypomniała, że prosiła o zainstalowanie progów hukowych na ul. Zagórzańskiej (jadąc w stronę Falenicy na skrzyżowaniu z ul. Złotej Jesieni)

Poparła również poprawę ul. Przewodowej, która aktualnie, zdaniem Wiceprzewodniczącej Rady, jest w stanie okropnym.

Radny Cezary Jurkiewicz nawiązał do wspomnianej ul. Potockich podkreślając, że jest to ul. bardzo niebezpieczna.”

- Powyższe to dowód, że radni zajmują się nie tylko przygotowaniami do kolejnych wyborów ( już za rok!), a może właśnie, dlatego pojawiają się takie pomysły jak progowanie Zagórzańskiej, po której kursuje komunikacja miejska – warto tu przypomnieć sobie stanowisko władz Józefowa. Albo progujemy wszystko, po czym da się jeździć ( Techniczną, Złotej Jesieni też, ale przypominam, że w Polsce mamy mroźne i śnieżne zimy), albo edukujemy i prosimy policję o lotne patrole z foto radarem.

*

Na koniec szeryf z Anina wrócił do….

„Radny Andrzej Krasnowolski nawiązując do udzielonej odpowiedzi przez Zastępcę Burmistrza Adama Godusławskiego odnośnie ul. Zwoleńskiej powiedział, że odpowiedź była niezgodna z faktami. Radny wyjaśnił, że wykonano ul. Zwoleńską, utwardzono ją tymczasowo i odbywa się na niej ruch. Następnie tak samo na ul. Trakt Lubelski po wykonaniu pracy, utwardzono, wylano asfalt, który w ciągu tygodnia się rozpadł, powstały gigantyczne dziury i wtedy zabrano się do wycinania tych dziur i kładzenia płyt monowskich. Radny powiedział, że go interesuje, czy przewidywała to umowa, ponieważ wcześniej był przetarg i z tego co wie były takie same warunki na ul. Zwoleńską, co na ul. Trakt Lubelski, (czyli tymczasowe odtworzenie, ale w tych parametrach, co było). W tej chwili są dziury, które zmuszają kierowców do jazdy 30 km/h tym bardziej kiedy ul. Zwoleńską jeżdżą normalnie. Radny zapytał, czy te pieniądze, które dostała firma za realizację, zostały uszczuplone za złe wykonanie. Gdyby z góry było założone, że będzie na nowo budowany Trakt Lubelski, to jest tymczasowe nie miałby zastrzeżeń.”

Pozdro:)