Z wawerskiego ula …

I w końcu można pochylić się nad sesją z 11-go lutego br. To w sumie był jeszcze środek nietypowej zimy i początek działalności Lekaro w Wawrze, co oczywiście w tamtym czasie budziło obawy – za małe pojemniki, za rzadkie opróżnianie, ale dzisiaj to już na tyle przyschło, że nie ma sensu do tego wracać. I jak to zwykle na początku roku i na początku każdej sesji pojawił się i tym razem motyw pieniędzy…

*
„Burmistrz Dzielnicy poinformowała, że wykonanie planu dochodów Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w roku 2013 wynosi 86,5%, natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi 97,95%, wydatków majątkowych łącznie z niewygasającymi – 89,6%. Ogółem wykonanie wydatków wynosi 97,1%. Burmistrz Dzielnicy zwróciła uwagę na największe pozycje budżetu:
Edukacja wykonanie 99,5%. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna wykonanie 97,65%.”

**
A jednak nie wszystkich poniósł entuzjazm tak dobrych wyników finansowych. Problem jest na tyle złożony, że przytaczamy w całości ten fragment z protokołu…
*
„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski powiedział, że sprawozdanie prezentuje pewne dokonania Zarządu w takim świetle, które można określić, jako pozytywne, jeśli chodzi o stronę Zarządu, natomiast można w nim dostrzegać pewne elementy, które takie optymistyczne nie są. Radni Klubu Radnych PiS już od kilku lat tej kadencji wskazywali na to, że brakuje w planowaniu budżetu, realizacji zadań inwestycyjnych pewnej wizji naszej Dzielnicy. Takim jaskrawym przykładem, który obrazuje, to jest gospodarka komunalna, gdzie tej polityki Dzielnicy w ogóle nie widać. Zaprzestaliśmy tą sferę działań dzielnicy, bazując na pewnych elementach, które wcześniej zostały zrealizowane, ale w przekonaniu Wiceprzewodniczącego jest to niewystarczające. Potrzeby Dzielnicy, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną są istotne i brakuje tej wizji zaspakajania potrzeb mieszkańców w tej sferze. To jest ten element świadomości budżetowej
i planowania rozwoju dzielnicy. Na przyszłość też nie mamy pewnych zabezpieczonych projektów planów jak zaspakajać tą sferę rozwoju naszej dzielnicy.
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy powiedział, że dysponuje zestawieniem podsumowującym sferę dochodów i wydatków budżetowych i jego pytanie będzie dotyczyło dochodów z mienia, gdzie wykonanie tego budżetu jest na poziomie 89% i chciałby spytać, z jakiego powodu, choć wie, że na komisjach było to dyskutowane i mówiło się, że głównym elementem to jest pozyskiwanie opłat
z dzierżawy gruntu i czynszu od mieszkańców. Wiceprzewodniczący powiedział, że chciałby usłyszeć wytłumaczenie, dlaczego te opłaty z dzierżawy gruntów są na takim poziomie. Jeżeli chodzi o czynsz, Wiceprzewodniczący rozumie, że ubożenie społeczeństwa, inne elementy powodują, że ten czynsz jest w takiej formie a nie innej realizowany, mimo podwyżek czynszu, które w naszej dzielnicy nastąpiły.
Dochody majątkowe na poziomie 68% to jest sfera w naszej dzielnicy, która jest na niskim poziomie realizacji. To też było tłumaczone pewną różnorodną sferą podejścia do gospodarowania tym mieniem. Zdecydowanie lepiej wychodzi naszej dzielnicy ta sfera niż w delegaturze.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, dlaczego nie dysponujemy pełnią środków związanych z sferą majątkową gospodarowania gruntami?
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, dlaczego wydatki majątkowe związane z inwestycjami, gdzie wykonanie wynosi 89,6% jest niższe niż w ubiegłym roku?

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Jolanta Koczorowska poprosiła o doprecyzowanie pytania, dlaczego nie dysponujemy pełnią środków związanych z sferą majątkową gospodarowania gruntami?

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyjaśnił, że chodzi mu o to, że gospodarka nieruchomościami jest z jednej strony w działach dzielnicy i Dzielnica sprzedaje grunty, zajmuje się sferą sprzedaży i z drugiej strony jest delegatura gospodarki nieruchomościami, która również sprzedaje tereny dzielnicy i wykonanie w tych dwóch komórkach jest zdecydowanie różne jeżeli chodzi o procent pozyskiwania funduszy ze sprzedania gruntów przez komórki Dzielnicy
i komórki Miasta

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Jolanta Koczorowska odpowiedziała, że dlaczego tak jest nie umie odpowiedzieć, tak jest, bo taki jest regulamin organizacyjny Miasta. Biuro Gospodarki Nieruchomościami nie zgodziło się na przekazanie tych zadań do dzielnic tak, jak wcześniej przekazane były zadania z zakresu np. architektury czy też działalności gospodarczej, część tych zadań już przeszła do dzielnic, być może inne przejdą w następnym czasie. Co do zasady jest tak, że dzielnice gospodarują mieniem zabudowanym, czyli tym czym dysponuje w większości ZGN, czyli jeżeli są grunty zabudowane budynkami wyłączonymi z eksploatacji to wtedy Dzielnica może je sprzedawać. Burmistrz uważa jest w tym pewna część tajemnicy większego powodzenia tej sprzedaży, dlatego, że te grunty, które się sprzedaje zabudowane nie są obciążone VAT-em. Może dla osób fizycznych taka transakcja jest bardziej atrakcyjna.
Na to pytanie może odpowiedzieć tylko tyle, że jest taki regulamin organizacyjny dzielnica dysponuje jakąś częścią majątku, Biuro Gospodarki Nieruchomościami inną i w zależności od możliwości
i zaangażowania tak się to przedstawia.

Główny Księgowy dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Elżbieta Grzywacz odpowiadając Wiceprzewodniczącemu Rady powiedziała, że z tytułu dzierżawy gruntu, robi to delegatura Biura Gospodarki Nieruchomości. Zaznaczyła, że wiele spraw jest w Sądzie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. To są dość duże kwoty za te działki i to wpłynęło na to, ze ten procent jest niższy.
Poza tym Dzielnica spodziewała się większych wpływów z tytułu służebności gruntowej, niestety nie zostało to zrealizowane. Odnośnie wpływów z czynszów za mieszkania komunalne Główna Księgowa Dzielnicy powiedziała, że nastąpił spadek w przypadku czynszu za lokale bez tytułu prawnego i za bezumowne, które miały stawkę 12,75, ponieważ weszła w życie stawka 6,95.
Odnośnie dochodów z majątku w przypadku Dzielnicy, to co robi Wydział Gospodarowania Nieruchomościami wykonanie jest w 100%, natomiast to co realizuje Delegatura Bura Gospodarki Nieruchomościami wykonanie wynosi 44,6% (na cztery nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, sprzedano dwie), stąd wynika ta różnica. „

**
Wybory samorządowe to jeszcze odległy czas (z perspektywy lutego), ale to dobry moment, aby porozmawiać o radach osiedlowych, które często pomagają w kampanii wyborczej m.in. organizując spotkania z kandydatami. Wychodzi na to, że rady nie dostają już pieniędzy, a jedynie środki rzeczowe…,
*

„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski poruszył sprawę środków dla rad osiedlowych, gdzie z jednej powstają oszczędności, a z drogiej strony blokuje się radom osiedlowym dostęp do tych środków.

Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Jolanta Koczorowska wyjaśniła, że część tych oszczędności jest spowodowana tym, że w dwóch osiedlach wybory miały być powtórzone i były zarezerwowane środki, które nie zostały wykorzystane.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami potrzeby rad osiedlowych mogą być zaspokajane w sposób rzeczowy (np. zamiast zaliczki na zakup papieru otrzymują papier).
Zdaniem Burmistrza jest to kwestia współpracy i ustalenia, czy niektóre czynności mogą być tutaj wpisane, jako zadania Urzędu. Sprawy związane z finansowaniem działalności rad osiedlowych one powinny być tak samo finansowane jak Wydział Obsługi Rady.”

**
Przyszła pora na Przewodową, ale apetyty są większe …

*
„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy spytał, czy zastanie zbudowany chodnik na ul. Przewodowej po modernizacji nawierzchni przez ZMiD tej ulicy?

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski powiedział, że jego marzeniem jest, aby całość tego chodnika poddana była remontowi, czyli od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Patriotów. Nie tylko ta jedna droga powiatowa ma być realizowana. W związku z tym być może będzie etapowane to wszystko. Ustalana jest konstrukcja poszczególnych warstw. Szykowana jest dokumentacja przetargowa. Zastępca Burmistrza wyraził nadzieję, że zmiana 6 marca na Radzie Warszawy, jeżeli radni zaakceptują tę zmianę, że ten chodnik, o którym mówi Wiceprzewodniczący, na ul. Przewodowej tam się znajdzie.

Radna Hanna Chodecka zapytała, czy również znajdzie się tam chodnik przy ul Izbickiem i ul. Kajki.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski odpowiedział,
że planowane jest zrobić te trzy ciągi. Wszystko zależy od wycen od kosztorysów, które są robione, ale są uwagę trzy drogi powiatowe.”

**
I znów wracają rady osiedlowe, tym razem chodzi o …
*
„Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie projektu zmian Statutów Osiedli w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy…

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Joanna Waligóra zreferowała temat przedstawiając, jakie zmiany zaproponowała Komisja Statutowa (której przewodniczyła) do statutów osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Statutowa skończyła pracę z dniem 31.12.2013 r., więc nie ma na dzień dzisiejszy Komisji Statutowej. Trzeba ją powołać ponownie, aby rozpatrzyła uwagi z konsultacji i przyjęła ostateczny dokument po zmianach.
Wiceprzewodnicząca Rady podkreśliła, że bardzo ważnym zapisem staje się przymus przeprowadzenia wyborów do rady osiedla, jeżeli nie zostały skutecznie przeprowadzone, nie było kandydatów. Jest taki zapis, że Rada Dzielnicy w ciągu pół roku przeprowadzi ponownie wybory.
Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że niektóre zmiany zaznaczone na czerwono, są to zmiany kosmetyczne, niektóre merytorycznie są dosyć znaczące. Zwróciła się do Rady o uwagi i po przeanalizowaniu tych dokumentów (które radni otrzymali tydzień temu), jak i w ramach konsultacji społecznych, bo ma być skierowany ten dokument do konsultacji, w tym trybie radni mogą się także wypowiedzieć.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Norbert Szczepański zwrócił uwagę, że Rada prosi Zarząd o skierowanie do konsultacji ze względu na fakt, gdyby poszły one do konsultacji wcześniej, radni nie mieliby możliwości wypowiedzenia się w innej formie niż tylko w konsultacjach. Dzięki takiemu trybowi, jak teraz, czyli Rada kieruje do konsultacji, znaczy prosi Zarząd o skierowanie do konsultacji, radni mają możliwość przed tymi konsultacjami się wypowiedzieć, wprowadzić ewentualne zmiany, czy zaproponować zmiany i dopiero tak uzgodniony dokument wysłać do konsultacji.”

*
I pora na dyskusję…
*
„Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Norbert Szczepański ustosunkował się do uwag przedstawionych przez Wiceprzewodniczącą Rady zaznaczając, że ma uwagi do wszystkich poruszonych kwestii. Począwszy od takich drobnych jak zmniejszonej liczy członków Zarządu. Zdaniem Przewodniczącego funkcja jest czynnikiem motywującym (zwłaszcza przy aktualnych kompetencjach rady osiedla). Zapis, gdzie było jeden lub dwóch przewodniczących pozostawia radzie osiedla podjąć decyzję, czy wybieramy jednego, czy dwóch. Jak nie ma tych dwóch, to nie ma problemu, wybieramy jednego.

Odnosząc się do rozdziału IV – Zebranie Mieszkańców Osiedla Przewodniczący powiedział, że nie do końca rozumie tę formułę. Zdaniem Przewodniczącego proporcje zostały pewne zachwiane, jeżeli chodzi o zwołanie tego Zebrania Mieszkańców, bo sama formuła, że raz na rok, wcześniej mieliśmy zebranie mieszkańców, gdzie rada osiedla przedstawia sprawozdanie jest zrozumiałe, natomiast zapis w każdej ważnej sprawie, gdzie wagę, w rozumieniu Przewodniczącego, określa Rada Osiedla, gdzie wagę ważności określa cała Rada Dzielnicy.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na niefortunne sformułowanie, bo tryb konsultacji społecznych mamy określony podając przykład, jakby na plakatach było napisane, że jest Zebranie Mieszkańców Osiedla w celu przeprowadzenia konsultacji, czyli tak jak jest zapisane w statucie może być mylące, a na dodatek może pozbawić funkcji konsultacyjnej właśnie tak ważkich spraw jak statuty.

Zdaniem Przewodniczącego Rady tę formułę związaną ze słowem „konsultacje” powinno się zastrzec do tych wybranych momentów. Przewodniczący zaznaczył, że wie, iż Zebranie Mieszkańców nie będzie miało wagi konsultacji społecznych, natomiast jest to pewna trudność i nadużywanie, szczególnie, że nie ma żadnego problemu, żeby Rada Osiedla za własnej inicjatywy po prostu zaprosiła mieszkańców na swoje posiedzenie.
Nawiązując do § 8 Zasad przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla Przewodniczący uważa, że zapis „Następne wybory do Rady Osiedla zostają zarządzone po upływie 6 miesięcy …” zmusza niejako mieszkańców do utworzenia Rady Osiedla.
Niezrozumiały również dla Przewodniczącego Rady jest zapis § 16, którego sformułowania można różnie interpretować.
Zdaniem Przewodniczącego ten paragraf powinien pozostać w starym brzmieniu.

Radny Mirosław Gotowiec przychylił się do uwag Przewodniczącego Rady dot. Zebrania Mieszkańców, obligatoryjnego przeprowadzenia wyborów po upływie 6 miesięcy.
Zdaniem Radnego podawanie w karcie zgłoszenia na listach, które są publiczne, wykształcenia i zawodu jest niezasadne i prosił o wykreślenie.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski odnosząc się do uwag Przewodniczącego Rady powiedział, że Przewodniczący pomylił pojęcia związane z powołaniem nowego osiedla, gdzie jest wymagany odpowiedni procent osób zamieszkałych na terenie tego osiedla, które ma być powołane. Tylko w przypadku inicjatywy 5% osób zamieszkałych na terenie te osoby mogą wystąpić do Rady Dzielnicy o powołanie nowego osiedla 14 np. Błota. To nie jest wymóg związany z przeprowadzeniem wyborów na terenie osiedla, które już istnieje.
W przekonaniu Wiceprzewodniczącego inicjatorem przeprowadzenia wyborów jest Dzielnica. W przypadku, kiedy wybory się nie odbyły z przyczyny, że nie było chętnych, to Dzielnica powinna czynić starania, żeby powołać Radę na tym osiedlu, które istnieje. To, że tam Rady nie ma, to nie znaczy, że nie ma tam osiedla. Osiedle Falenica, jako jednostka samorządowa dalej istnieje, tylko nie ma organów. Winą Rady jest to, że nie doprowadziła do tego, że te organy w tym osiedlu mogły powstać.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – Norbert Szczepański wnioskował, aby w zasadach wyborów zapisać tak, że wybory zarządza Rada Dzielnicy z własnej inicjatywy, bądź na wniosek 5% mieszkańców, jeśli oni wcześniej nawet nie zgłosili kandydatów.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski powiedział, że nie zgadza się na jakikolwiek próg związany z możliwością przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących osiedla. Zdaniem Wiceprzewodniczącego nie można tak traktować tych osiedli.
To jest tylko i wyłącznie sprawa Rady Dzielnicy i obowiązek Rady Dzielnicy powołanie tych organów.
Odnośnie kwestii obniżenia składu Zarządu, Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że w tej chwili w wielu osiedlach jest jedna osoba bez funkcji.

Radny Andrzej Krasnowolski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady powiedział, że istnieje sformułowanie „konsultacje społeczne” i jest to ustawowy tryb, ale nie wyłącza stosowania słowa „konsultacje”, oczywiście można powiedzieć „w celu zebrania opinii mieszkańców”.
Radny zaznaczył, że była powołana grupa ludzi, która pracowała wiele miesięcy
opracowując pewną koncepcję. W tej chwili można wykreślić „konsultacje” „spotkanie z mieszkańcami” i jeszcze parę innych rzeczy. Tylko nie ma komisji, ale jeżeli ma być powołana komisja, on nie deklaruje pracy w tej komisji (bo albo jest pewna koncepcja funkcjonowania tych samorządów, albo będzie się wrzucać rozmaite pomysły)
Radny poruszył kwestię ilości członków funkcyjnych, jak również podziału na Zarząd Osiedla i Radę Osiedla uważając, że jest to podział sztuczny.
Ponadto zwrócił uwagę, że jest kodeks wyborczy w Polsce obowiązujący i jeśliby na wybory Prezydenta przyszły trzy osoby, to będzie wybrany – nie ma żadnego progu. To samo dotyczy parlamentu europejskiego, senatorów, posłów. Tymczasem Rada Dzielnicy chce stawiać progi wyborcze do rady osiedla, która nie ma żadnych uprawnień.
Odnosząc się do zapisów załącznika nr 3 zasad przeprowadzania wyborów do rad osiedli – wiek, zawód , wykształcenie, radny powiedział, że są to informacje, które pomogą wyborcom wybrać (ponieważ środków na kampanie wyborczą praktycznie nie ma). Ten zapis ma służyć uświadomieniu mieszkańców, na kogo głosują.
Radny powiedział, że Komisja Statutowa pracowała bardzo długo i chciała wypracować jak najlepszy dokument.
Radny uważa, że Rada powinna albo zaakceptować, albo odrzucić ten dokument.

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa – Joanna Waligóra powiedziała, ze komisja Statutowa pracowała i starała się jak najlepiej konstruować ten dokument konsultując to także z pracującymi zarządami i radami osiedli.
Komisja otrzymała akceptację rad osiedli.”

**
A po przerwie Rada 9-cioma głosami podjęła uchwałę w sprawie rad osiedlowych i zajęto się POW-em i …MeLON-em
*

„Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Joanna Waligóra zapytała
o spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i o system MeLON

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski odpowiedział, że spotkanie 9 stycznia odnośnie Południowej Obwodnicy Warszawy dotyczyło odcinka
od węzła Puławska do węzła Wał Miedzeszyński. Na skutek uwag (które składała Dzielnica, mieszkańcy, organizacje) firma, która przygotowywała koncepcje prowadziła obrady łącznie z Generalną Dyrekcją. W czwartek będzie kolejne spotkanie dotyczące odcinka C, czyli dotyczącego dzielnicy Wawer.
Dzięki zgłoszonym uwagom udało się uwzględnić dwa dodatkowe ciągi północ południe przy śladzie Południowej Obwodnicy (przy ul. Tawułowej i ul. Zabawnej)
MeLON jest to program, z którym zgłosiła się rok temu firma Transportu Samochodowego. „

**

Pomijamy interpelacje i pora już na wolny wniosek, który naszym zdaniem, jest istotny …
*
„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski zwracając się do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer Adama Godusławskiego apelował, żeby zapobiec krzywdzie, która może się stać mieszkańcom w związku z budową autostrady przez Miedzeszyn.
Poinformował, że zgłosiła się do niego mieszkanka domu przy ul. Arniki, gdzie trzy domy przy tej ulicy były przeznaczone do wyburzenia (tak to było przedstawione na prezentacji
w połowie ubiegłego roku). W tej chwili koncepcja uległa zmianie i te trzy domy zostały ominięte przez plan, zostały pozostawione. Natomiast generalnie zostały okrojone te posesje oraz dodatkowo przesunięta przepompownia pod wpływem tych działań.
To powoduje, że mieszkańcy (a w szczególności ze skrajnego domu) znajdą się w takiej sytuacji, że będą mieszkać nad autostradą i przy przepompowni.
Mieszkańcy są zaskoczeni tą sytuacją, ponieważ przyzwyczaili się do wysiedlenia i wykupu tych gruntów a okazuje się, że zostają w ty miejscu, gdzie z jednej i drugiej strony będą otoczeni autostradą. Boją się przepompowni, która nie wiadomo, jak będzie wyglądała.
Przypomina to sytuację mieszkańców przy ul. Skalnicowej, kiedy również plany były związane z wykupem terenów, w czasie realizacji inwestycji zostali pozostawieni sami sobie, bez możliwości wykupu.
Taka sytuacja dla mieszkańców przy ul. Arniki jest nie do przyjęcia. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że gdyby mieszkańcy przez przypadek się nie dowiedzieli, to by nic nie wiedzieli o zmianie.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski powiedział, że czasami takie duże inwestycje wiążą się nawet z dramatami jednostek. Natomiast to nie zmienia faktu, że osoby te powinny się bezpośrednio kontaktować z biurem, które te szczegółowe rozwiązania tworzy. Nie uda się przywrócić tego, natomiast być może uda się jakieś dodatkowe rozwiązania (chociażby z przepompownią, czy innymi kwestiami technicznymi) wypracować.

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski prosił, aby przyjąć inne rozwiązania np. wykupu.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Adam Godusławski wyjaśnił,
że ani on, ani Rada nie mają na to wpływu, jest to poza naszymi kompetencjami.”

**
Co by nie powiedzieć to nasza najjaśniejsza RP po 25 latach prezentuje się bardzo dobrze – zwłaszcza na spotach reklamowych, jednak takie sytuacje jak ta opisana wyżej sprawiają, że ludzie mają poczucie krzywdy i czują, że są oszukiwani, a jeśli tak to maja w nosie nie tylko chodzenie na wybory, ale również wieszanie flag narodowych. Urzędnik (wszelkiej maści) -nie ważne ile by nie był szkolony chyba nie jest w stanie zrozumieć jednego – reprezentuje państwo polskie i to on albo pozwala odczuć, że państwo jest dobrze rządzone , albo zabija obywatelskość…kilka zdań …
”– Adam Godusławski powiedział, że czasami takie duże inwestycje wiążą się nawet z dramatami jednostek. Natomiast to nie zmienia faktu, że osoby te powinny się bezpośrednio kontaktować z biurem, które te szczegółowe rozwiązania tworzy” – To osoby powinny się kontaktować, bo urząd nie musi, czy tak?
i…
„- Adam Godusławski wyjaśnił, że ani on, ani Rada nie mają na to wpływu, jest to poza naszymi kompetencjami.” – Czy zatem obywatel nie bez kozery pyta, po nam rada osiedlowa, rada dzielnicy, jeśli kompetencje nie odnoszą się do dziedzin dla niego istotnych?
*
Ale zostawmy to, bo za chwilę trzy dni z flagą narodową i nie psujmy sobie humoru:)