Nie tylko o dzwonie, który głucho zabił…

Generalnie nie jest źle, bijemy na głowę Wesołą ( matecznik z-cy p. Hani), co do ilości wniosków, na co przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego ( Wesoła – 0, my już 17), chociaż daleko nam do Mokotowa. Każda władza jednak zwykle "wie lepiej" i nie lubi, gdy mieszkaniec/obywatel się wtrąca - a jeśli już to niech robi to przez swojego radnego...
*
Jednak taka forma aktywności nie sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i tym samym nie poprawia dbałości o dobro wspólne – lepiej jest, aby każdy z nas był „stróżem” swojej ulicy i najbliższego sąsiedztwa, stąd starajmy się dbać o latarnie, alarmujmy w sprawie dziur, pytajmy o chodniki i utwardzanie ulic. Urzędnik musi czuć, że jest potrzebny:)
*
( z odpowiedzi na pismo UD - widomość wysłana poprzez Ścianę płaczu II)

„Dziękując za pismo …z dnia … w ślad za wysłanym dwukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy mailem na ręce p. … / Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Delegatura BBiZK – Wawer/ z przykrością stwierdzam, że Państwa odpowiedzi nie mogę uznać za satysfakcjonującą.

Odpowiedź na problem dotyczący braku oznakowania dróg gruntowych, które zostały utwardzone staraniem UD Wawer i krzyżują się z drogami będącymi w gestii ZDM nie zawiera żadnych konkretnych dat, nie odnosi się do żadnych osób, które można by zapytać o postęp prac.

Dodatkowo przytoczony przeze mnie przykład utwardzonej ul. Stawowej ( utwardzonej przez UD Wawer w 2008 lub 2009 roku) pokazuje na faktyczne zaangażowanie UD w poprawę bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, bo ile czasu może trwać ustawianie znaków drogowych w tym miejscu?

Czy możemy się zgodzić, że jeżeli utwardzenie drogi gruntowej ( często tzw. prawa przejścia i przejazdu) może mieć miejsce bez konieczności wykonywania projektów i uzyskiwania specjalnych pozwoleń, bo na to pozwala wykonanie nakładki asfaltowej po tzw. śladzie, to AUTOMATYCZNIE na wykonawcy/ zleceniodawcy musi spoczywać obowiązek oznakowania powstałego w ten sposób skrzyżowania z drogą, która od „zawsze” była nadrzędną?
Zważywszy, że w przypadku Złotej Jesieni i Ochoczej mówimy o ciągach, którymi porusza się komunikacja ZTM i trudno się dziwić, że kierowcy ignorują powstałe w ten sposób skrzyżowania równorzędne.

A jeśli już o ul. Ochoczej mowa – na odcinku od ul. Filmowej do Patriotów od miesiąca straszą trzy potężne dziury – proszę i ich bezzwłoczne załatanie.

Podaną przez Państwa informację, że „trwają prace mające na celu uporządkowanie organizacji ruchu na wszystkich drogach będących w zarządzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.” odbieram z radością, bo też ustawienie znaku A-5 u zbiegu ulic Krupniczej i Maciejowickiej* stanowi dowód, że jednak można zaakcentować rodzaj skrzyżowania, aby nikt nie mógł dowolnie interpretować rzeczywistości w sytuacji kolizji/wypadku.

Niech mi będzie wolno wrócić jeszcze do problemu oznakowania dróg będących w gestii UD – skrzyżowanie ulic Złotej Jesieni i Podkowy od lat budzi mój ( obywatelski) sprzeciw – jest ono wygodne dla ZTM-u, jednak nakazuje jadącym od strony utwardzonej Podkowy ( Falenica) ustąpić pierwszeństwa wyjeżdzającym z drogi gruntowej i prywatnej (przedłużenie Zł. Jesieni), bądź chodzi tu o ustąpienie pierwszeństwa właścicielowi posesji graniczącej z tym skrzyżowaniem– zero reakcji od 10 lat!

Proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi tj. harmonogramu opracowania i wdrożenia dokumentacji, na którą się Państwo powołujecie w swoim piśmie i wskazanie oraz osób/osoby, które można pytać o postęp prac.

O odpowiedź poproszę drogą elektroniczną ...

Z wyrazami szacunku,

*Dla nieznających tego skrzyżowania – znak A-5 postawiono nieopodal domu p. Prezydent m.st. W-wy – przyp. j.

Odpowiedzi

51 projektów zgłoszonych na

51 projektów zgłoszonych na dzień 24.02 , Aleksandrów 2 , Falenica 5.
Rekordzista Anin 18. Mój Zerzeń na razie 1.
Bez projektów na ten dzień Międzylesie , Radość i Marysin Południowy .

ale...

czy jakość nie cierpi przy tej ilości:)?