Z wawerskiego ula…

Czy ja pisałam, że w listopadzie zwołano jeszcze jedną sesję z powodu zbyt łatwego dostępu do narkotyków na Marysinie W.? A to się myliłam, bo to nie prochy i nie zioła były głównym punktem programu, ale …wawerska kultura. A przynajmniej od niej zaczęto sesję w dniu 19.11 i tym samym zainagurowano ostatni rok działalności rady w tym składzie obecnej kadencji…

Pominę batalię o zdjęcie z porządku obrad kwestii połączenia osiedlowych KK w jedno ciało, jako WCK ( dla jednych Wawerskie centrum kultury, a dla innych może być Wszystko, co kocham:)). Może tylko jeden głos …

*

„Radny Zdzisław Gójski uważa, że sprawa była „uśpiona” przez półtora roku i należy zdjąć ten punkt z porządku obrad. Przypomniał, że dwa tygodnie temu na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Społecznej nie wspomniano ani słowa na ten temat.”

**
Jednak rada odrzuciła propozycję skierowania wniosku o integracji KK do ponownego rozpatrzenia przez stosowną komisję, a tym samym punkt programu został utrzymany w agendzie spotkania.

Później przyszła pora na stały fragment gry tj. przekładanie środków finansowych w budżecie, który chociaż nie jest z gumy to zdaniem radnych powinien wytrzymać i tego typu wydatki jak…
*

„Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Włodzimierz Zalewski
w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przedstawił stanowisko Klubu:
Klub po analizie zaproponowanej zmiany budżetowej poprzez uchwałę w tej sprawie. Zmiana dotyczy kultury oraz bezpieczeństwa w Dzielnicy Wawer. Przeniesiona kwota pozwoli zorganizować przez Klub Kultury Radość przegląd piosenki o charakterze ogólnokrajowym. Przegląd organizowany jest już od kilku lat. W 2012 roku odbyła się IX edycja tego przeglądu.
Na wzrost bezpieczeństwa w szkołach wpłynie również rozszerzenie monitoringu wizyjnego miejsc w pobliżu placówek oświaty. Z przeznaczonych w budżecie funduszu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt techniczny.
Jako Klub wnosimy również aby system monitoringu rozwijać w dzielnicy i objąć nim również inne miejsca w osiedlach dzielnicy Wawer, gdzie dochodzi do wykroczeń i aktów chuligaństwa.”
**
A na dowód, że kultura w naszej dzielnicy jest ważna dla naszych przedstawicieli dwa głosy …

*
„Radna Joanna Waligóra prosiła o wyjaśnienie szczegółów zaangażowania środków na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.”

„Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Łukasz Jeziorski zaangażowanie, które jest w tabelce ( po autopoprawce) jest już tylko zaangażowaniem Wydziału Promocji Kultury i Sportu. Te środki, które są wolne, będą wydatkowane między innymi na następujące rzeczy:
• na konkurs „Nutka Poliglotka”,
• na koncert, który odbędzie się w Miedzeszynie,
• konkurs fotograficzny, na działania związane z rocznicą obchodów Mordu Wawerskiego 27 Grudnia,
• na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się w Wawerskiej Strefie Kultury.”

**

Gdy tylko „ul” uporał się z kulturą to przyszła pora na prozę życia. Zajęto się ulica Zwoleńską, której czas dopiero nadchodzi. Swoją drogą cały czas dziwię się oponentom zmian w M. – Drodzy, przecież tam nie da się już normalnie funkcjonować – Żegańska przypomina Dźwigową, jak jeszcze miałam odwagę na niej …stać.

*
„Kierownik Działu Wschód Wydział Planowania Miejscowego - Ewa Podhorska Michalczuk powiedziała, że ten plan ma długą historię, ponieważ zaczęto go robić, jak była gmina Wawer, ale nie udało się go wyłożyć. W 2005 r. przystąpiono ponownie do sporządzenia planu. Były dwa wyłożenia, było bardzo dużo uwag. Uwagi dotyczyły głównie poszerzenia dróg, wskaźników. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło około pięćset uwag, po drugim ponad dwieście.”

**
Hmm, Żegańska, Zwoleńska , ale jest jeszcze pewien „niuans” na tyle istotny, że już na planowanej jego trasie pojawiły się banery „sprzedam”.
*

„Radny Andrzej Krasnowolski poruszył sprawę dwóch tras Olszynki Grochowskiej i Nowo- Bora Komorowskiego uważając, że obie trasy nie powinny się znaleźć w tym planie. Zostały one wprowadzone poprzez studium.
Zdaniem radnego obie te trasy są absurdalnym rozwiązaniem urbanistycznym
i destrukcyjnym wobec naszych osiedli.”

**
Miały też miejsce przerwy natury technicznej, aby potem już bez przeszkód zająć się ulicami…
*

„Mieszkaniec osiedla przy Zwoleńskiej 22 wnioskował o zmianę trzech parametrów obszaru c1. 1:
• dopuszczalna wysokość zabudowy z 15 m na 12 m,
• powierzchnia biologicznie czynna z 30% na 40%
• intensywność zabudowy z 1,5 na 0,8.

*

Mieszkanka odnosząc się do procedowanego projektu planu, złożyła zarzut co do rozwiązania projektowego Trakt Lubelski, Bronowska, Kombajnistów. Zaznaczyła, że przy każdym wyłożeniu były składane jej zastrzeżenia odnośnie działki 16/7, które zostały zignorowane.
Mieszkanka czuje się pokrzywdzona, ponieważ jej działka została okrojona przez projekt planu. Mieszkanka podkreśliła, że budynek był wybudowany zgodnie z projektem i były zapewnione miejsca parkingowe, których została pozbawiona.
Zdaniem mieszkanki jest to nierozsądne i jest to nieposzanowanie własności.
*
Radny Mirosław Gotowiec odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni zwrócił uwagę, że rondo tam wybudowane ( w ramach naprawy po kolektorze W) jest zbudowane w sposób kadłubkowy (a co z tego wynika, nie zastosowano wykupów gruntu) zdaniem mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie tego ronda, rondo to zagraża bezpieczeństwu.
Rozwiązanie (które miało być tam docelowe zrobione), które narusza własność mieszkanki, według oceny radnego, jest bezpieczne.
*

Projektant wyjaśnił, że w poprzednio obowiązującym planie Juljanowa, który już nie obowiązuje, został uchylony, było przewidywane połączenie ul. Bronowskiej z ul. Kombajnistów ze względu na to, że to są jedne z nielicznych ulic w tym obszarze dlatego one prowadzą dosyć duży ruch obsługujący całe osiedle. W związku z tym Trakt Lubelski zastał zaprojektowany w ten sposób, że tutaj pojawi się rondo większe niż to co ostatnio zostało zrealizowane. Projektanci te rozwiązania powtórzyli, natomiast budynek, który tutaj powstał, powstał w ten sposób, że dostosowywał się do tego rozwiązania przewidywanego
w poprzednim planie. W związku z tym, że były złożone uwagi i rozpatrzone przez Prezydenta m.st. Warszawy nastąpiły następujące zmiany – zachowane zostało rondo
z wjazdami do ul. Trakt Lubelski, ul. Bronowskiej i ul. Kombajnistów, natomiast zmniejszona została do minimum ta część działki, która będzie wymagała wykupienia (ok.25-30% całości działki), w ten sposób, żeby zostawić część działki z możliwością zachowania parkowania, wyjazdu. Z tego co mieszkanka mówiła, że 60% było zabierane pod komunikacje to w tej chwili nie przekracza 25-30% w ten sposób częściowo ta uwaga została uwzględniona , nie do końca po myśli właścicielki, która chciała, żeby zostawić działkę w całości.”
**
Ostatecznie radni w podjętej uchwale zaproponowali, aby dla Zwoleńskiej znalazły się następujące zapisy…

- „minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 40%
- „maksymalna wysokość budynków – 12 m”;
- „maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej – 0,8

**
A teraz coś dla rodziców w wieku przedszkolnym …
*

„Z dniem 1 lutego 2014 r. przewidywane jest przeniesienie wyżej wymienionego przedszkola do budynku przy ul. Krupniczej 3. W budynku tym jest miejsce na 9 oddziałów. Dotychczas przedszkole posiada 6 integracyjnych oddziałów. W uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola ustalono, że należałoby zmienić nazwę przedszkola na Przedszkole nr 86 z Oddziałami Integracyjnymi, co daje możliwość, że w nowym budynku będą mogły funkcjonować nie tylko oddziały integracyjne, ale również oddziały ogólnodostępne.
W związku z tym, że zmienia się również adres, przy którym będzie funkcjonowało przedszkole w powyższym projekcie uchwały proponuje się zmianę siedziby przedszkola.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nazwa przedszkola zawiera nazwę oraz siedzibę”
**
I wracamy do WCK – oszczędności i oferta programowa od 1.04.2014 …
**
„Następnie Zastępca Burmistrza dokonał prezentacji klubów kultury (powierzchnia użytkowa, struktura organizacyjna, łączna ilość etatów w poszczególnych klubach,) znajdujących się na terenie dzielnicy Wawer.
Przedstawił schemat Wawerskiego Centrum Kultury (gdzie łączna ilość etatów po zmianach wynosi 43,4, obecnie 45,15 etatów).

Zastępca Burmistrza przedstawił korzyści wynikające z połączenia klubów kultury
w Wawerskie Centrum Kultury:
• poszerzenie zadań w zakresie kultury,
• opracowanie wspólnej polityki kulturalnej,
• zaspokojenie bardziej wysublimowanych gustów i potrzeb,
• poszerzenie oferty dla wszystkich kategorii wiekowych,
• możliwość zaprezentowania dorobku i osiągnięć klubów dla większej ilości widzów,
• racjonalizacja wydatków ponoszonych przez dzielnicę na kluby,
• uatrakcyjnienie oferty kulturalnej,
• optymalne wykorzystanie bazy materialnej klubów oraz umiejętności pracujących
w nich instruktorów,
• zmniejszenie kosztów administracyjnych i obsługi finansowo-księgowej,
a zaoszczędzone środki można wykorzystać na wzbogacenie oferty,
• lepsze w wykorzystanie sprzętu
• zwiększenie zasięgu działań organizowanych wydarzeń kulturalnych
i zintensyfikowanie współpracy między klubami,
• szersza współpraca z organizacjami pozarządowymi,
• zwiększenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

**
I głosy z sali…
**

„Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Włodzimierz Zalewski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaznaczając, że Klub nie poprze proponowanych zmian w organizacji klubów kultury w Wawrze. Proponowane powołanie Centrum doprowadzi do centralizacji zarządzania kulturą. Nie przekonują nas argumenty, które mają dowieść, że automatycznie z powołaniem Centrum jakość zjawisk kulturalnych w naszej dzielnicy wzrośnie. Obecna sieć domów kultury spełnia, chociaż nie do końca i nie w pełni, zapotrzebowanie na działania artystyczne i rozwija zainteresowania mieszkańców wszystkich osiedli w Wawrze. Powołanie centrum wypełni jedynie lukę klubów kultury w Międzylesiu. Nie przekonują również argumenty ekonomiczne związane
z Centrum, a samo Centrum nie przyniesie korzyści finansowych związanych z działalnością klubów kultury.

Nie godzimy się również ze sposobem procedowania uchwały, gdzie ważne informacje finansowe zostały przedstawione tuż przed sesją i w czasie sesji, do których nie mamy czasu na właściwą analizę, a dialog ze środowiskiem klubów kultury przebiegał na zasadzie informowania o zamiarach utworzenia Centrum.

*

Radny Andrzej Wojda nie zgadzał się ze stanowiskiem przedstawionym przez Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Włodzimierza Zalewskiego,
że obecny stan spełnia potrzeby, wymagania, chociaż zaznaczył, nie do końca i nie w pełni. Radny uważa, że nie spełnia, a jeśli spełnia to w małej części.

Radny zaznaczył, że do dnia dzisiejszego w Dzielnicy Wawer w zakresie kultury nie dostrzegł żadnej polityki. To co robią dotychczasowe kluby kultury, a w przyszłości filie to jest bardzo potrzebna działalność, ale jest to działalność skierowana na bardzo określony teren, określoną bazę, jeśli chodzi o udział odbiorców w bardzo małej liczbie.

Radny wyraził nadzieję, że stworzenie wspólnej polityki poprzez utworzenie nowej instytucji Wawerskiego Centrum Kultury nie tylko uatrakcyjni ofertę, ale rozszerzy tą ofertę nie tylko na całą dzielnicę, ale być może na Warszawę, Polskę.
Zdaniem radnego tego typu połączenie i utworzenie nowej struktury organizacyjnej poprawi sprawność organizacyjną, efektywność wykorzystania bazy, jak również kadr.

Radny uważa, że należy zrobić krok do przodu i utworzyć Wawerskie Centrum Kultury.”

*
„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Wiesław Domański zwrócił uwagę, że zatrudnienie dyrektora Centrum i księgowej nie rozwiąże problemu. Na połączeniu zaoszczędzamy niecałe dwa etaty.

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są fundusze na remont zdewastowanego budynku,
w którym ma być Wawerskie Centrum Kultury? Wiceprzewodniczący uważa, że budynek powinien odpowiadać takiemu Centrum, bo zorganizowanie pokoju dla dyrektora, czy księgowego, zdaniem Wiceprzewodniczącego, mija się z celem. Ponadto, czy budżet dzielnicy zapewnia utrzymanie takiego Centrum? Czy remonty będzie prowadził ZGN?
Wiceprzewodniczący poruszył sprawę dysproporcji w wynagrodzeniach dyrektorów klubów.”

**
Ale nie pytajcie mnie, który z obiektów jest zdewastowany i ma robić za wizytówkę WCK, bo nie wiem? Jedno jest pewne – przy takiej samej puli pieniędzy ma być sprawnie i szeroko …
” ale rozszerzy tą ofertę nie tylko na całą dzielnicę, ale być może na Warszawę, Polskę”.

**
Po kulturze pora na deser, czyli … interpelacje i zapytania radnych.
*
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – Norbert Szczepański poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje radnego Mirosława Gotowca:

• w sprawie nieprawidłowości po 1 etapie prac odtworzeniowych na ul. Trakt Lubelski.

• w sprawie ustalenia, dlaczego prywatna działka jest oświetlona 3 latarniami miejskimi.

Wpłynęła również interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wiesława Domańskiego
• w sprawie wykonania chodnika - dojścia do budki telefonicznej znajdującej się na ul. Żegańskiej.

**
Tu musimy wspomnieć, że na poprzedniej sesji wpłynęła ‘hurtowa” ilość interpelacji od p. J. Waligóry, która nas godnie reprezentuje. Większość poruszanych przez p. Radną spraw napotkała barierę finansową i czasową – zbiornik przy Polany nie zostanie póki, co zmodernizowany ( żaby i komary – problem znikł do wiosny).

Oto pełny wykaz – Odeska i Zagórzańska ( progi hukowe) – pełen sukces…

- oczyszczenia zbiornika i rowu przy zbiegu ulic Polany i Podkowy o
- wycinki drzew z pasa drogowego
- zmiany organizacji ruchu na ul. Odeskiej poprzez stworzenie jednokierunkowej ulicy.
- wyczyszczenia studzienki przy ul. Zagórzańskiej.
- oświetlenia w Osiedlu Aleksandrów.
- poprawy rowów odwadniających w ul. Zagórzańskiej
- utwardzenia dróg w Osiedlu Aleksandrów
- załatania wyrwy w ul. Kościuszkowców
- wykonania progów zwalniających lub tzw. progów hukowych na ul. Zagórzańskiej

**
I wolne wnioski…
**

„Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Włodzimierz Zalewski zwrócił się do Zarządu o podjęcie bardziej intensywnych starań odnośnie uruchomienia linii autobusowej na ul. Przewodowej.
*

Radny Andrzej Krasnowolski poruszył sprawę decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania przypominając, że składał interpelację w sprawie likwidacji decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przywoływał tu konkretną decyzję dot. domu, w którym kupił mieszkanie) otrzymał odpowiedź, że skasowane zostały decyzje dotyczące wniosków, które nie były realizowane, nie uzyskały pozwolenia na budowę.
Radny oczekuje wyjaśnienia, co się stało, dlaczego ta decyzja została zlikwidowana, albo otrzymanie kopii tej decyzji.

**
I …obrady zamknięto.
*
Jak zwykle specjalne podziękowania dla p. Teresy, bez której ten materiał by nie powstał, a która protokołowała przebieg tej sesji.