Money, money, money...

Wątpię abyście mieli problem z wydawaniem pieniędzy (ja nie mam), raczej większość zastanawia się jak „zapiąć” miesiąc? Otóż nawet nie zdajecie sobie sprawy jak trudno wydaje się pieniądze podatnika ( nie mówimy o zielonym stoliku). Oto dowód – luźne wariacje z posiedzenia Komisji Inwestycyjnej z dnia 17 lutego 2016, kiedy to radni wespół z Zarządem Wawra postanowili posumować miniony rok pod kątem wydatków...

**

Transport i komunikacja

Kwota tych wydatków wynosiła 3 197 798 zł,- z czego wydatkowano kwotę 1 744 676 zł,- tj. 54,56%.

Kwoty z budowy:

- ulicy Jeziorowej 129 150,00 zł,-
- ulicy Wiązanej 129 150,00 zł,-
- ulicy Mydlarskiej 88 683,00 zł,-

gdzie wykonanie wynosi 0,00% zostały już przywrócone w uzgodnieniu z Biurem Rozwoju Miasta. Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich trzech zadań opiewają na okres do 31 marca 2016 roku.
*
Zadanie pt. wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Miedzeszyn, PKP Falenica zostało zrealizowane w 22%. Wykonano parkingi w Radości, Międzylesiu i Gocławku. Pozostały do wykonania parkingi w Miedzeszynie i Falenicy. Środki w wysokości 185 774,00 przeniesiono na rok 2016. Nie wykonanie całości zadania było spowodowane modernizacją linii kolejowej na odcinku Warszawa-Lublin.
*

Zadanie pt. wykonanie chodnika w ulicy Złotej Jesieni zostało wykonane w 29,75%. Z kwoty 975 000,00 zł,- wydatkowano 290 015,40 zł,- Budowa chodnika wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi została zrealizowana. Prace zakończono i rozliczono. Środki niewykorzystane w kwocie 684 984,00 zł,- zostały przywrócone na rok 2016 i zostaną wykorzystane na odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje.
*
Zadanie pt. budowa ulicy Mozaikowej wykonano w 57,36%. Niewykorzystane środki analogicznie jak we wcześniejszych pozycjach zostaną przywrócone na to zadanie w roku 2016. Kwota, o której mowa wynosi 191 267,00 zł,-
*
Zadanie pt. przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska zostanie rozpoczęte po zakończeniu prac związanych z inną inwestycją polegającą na budowie ronda Bysławska / Mozaikowa. Środki na ten cel zabezpieczono w uchwale Rady Miasta o wydatkach majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 2015.

*

Budowa parkingu przy ulicy Żegańskiej wykonanie 99,97%
Budowa drogi 20KDD między ul. Ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską wykonanie 99,98%
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej wykonanie 100%

*
Budowa żłobka – przedszkola przy ul. Trakt Lubelski – w czerwcu 2015r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po dokonaniu zmian nazwy zadania oraz wysokości środków na tym zadaniu termin zakończenia prac upływa z dniem 5.07.2016 roku. Środki, o których mowa wyżej wydatkowane zostały na koncepcję budynku.

**

Gospodarka komunalna i ochrona wód zostały wykonane na poziomie 15,62%

Słabe wykonanie zadania spowodowane jest brakiem wykonania inwestycji pt. „budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. Do realizacji projektu niezbędne było pozyskanie zgód właścicielskich i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na dzień zakończenia prac projektowych Urząd Dzielnicy Wawer posiadał tylko 25% zgód właścicielskich z całego zakresu opracowania. Spośród wszystkich elementów składowych nie było opracowania, na którym dysponowalibyśmy 100% niezbędnych zgód właścicielskich. Ze względu na brak możliwości realizacji żadnego zadania, podjęto prace zmierzające do dalszego podziału zadania na mniejsze podetapy. Zgodnie z uzgodnieniami z Biurem Rozwoju Miasta środki niewykorzystane w roku 2015 w kwocie 877 000 zł,- zostaną przywrócone na to lub inne zadanie w roku 2016.
Ze względu na prowadzenie prac nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania centrum Falenicy nie realizowano żadnych prac przy placu zabaw przy ul. Frenkla.

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las wykonano 93,57%
Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko 95,74%
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Botanicznej 46 99,28%
Budowa placu zabaw przy ul. Trakt Lubelski 99,54%

**

A teraz radni pytali, Zarząd odpowiadał...

- zbyt małe zaangażowanie Urzędu w sprawy odwodnienia Aleksandrowa,
- zbyt małe wykonanie budżetu – tylko 54%,
- dlaczego nie wydano 260 tys. na wykonanie dróg?

W odpowiedzi na te zarzuty, Burmistrz Łukasz Jeziorski poinformował, że sam projekt odwodnienia Aleksandrowa wykonany przez Urząd też nie rozwiąże żadnych problemów jeśli nie będzie ujścia wód do systemu miejskiego, którego na dzień dzisiejszy w mieście stołecznym Warszawa nie ma. Zarząd wymusił wręcz działanie mające na celu rozpoczęcie dużych prac projektowych, które obejmą osiedle Aleksandrów całościowo. W chwili obecnej trwają rozmowy na temat aby Dzielnica lub Biuro Infrastruktury otrzymało środki na regulacje stanów prawnych.
Poinformował też, że udało się z miastem uzgodnić to, że wszystkie kwoty z zadań nie wykonanych w całości, wrócą bez szkody dla dzielnicy. Nie będą kosztem dodatkowych limitów przyznanych dzielnicy na lata 2016-2018.

Kwota 260 tysięcy złotych są to środki po przetargu chodnika w ulicy Trakt Lubelski.

**
I kolejna transz pytań...
- budowa chodnika w ulicy Przylaszczkowej – czy zadanie to zostało przywrócone na rok 2016?, czy środki na to zadanie zostały przywrócone na ten rok i jakie będą koszty tego zdania?

- czy na realizację projektów dróg zabezpieczone są środki finansowe?
- dlaczego ulica Kłodzka nie jest realizowana „zridem” (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej– przyp. axa)
- dlaczego w zmianie budżetowej nie uwzględniono raportu komisji oświaty dot. potrzeb szkół i przedszkoli?
- ścianka wspinaczkowa, o której mowa w zmianie generuje zbyt duże koszty
- przedłużenie ulicy Ogórkowej w kierunku ulicy Bysławskiej – dlaczego realizujemy takie obejście ulicy Ogórkowej, może należałoby znaleźć inne rozwiązanie?,
- należałoby pomyśleć nad inwestycjami w świetle modernizacji ulicy Mszańskiej i Sarny, gdzie ma powstać kładka,
- dlaczego nie ma zadania pt. oświetlenie w ulicy Garncarskiej od ul. Pasażerskiej do ulicy Macierzanki,
- dlaczego w propozycji zmian budżetowych pojawiają się nowe zadania, których nie było na liście zadań (chodniki do remontu) przygotowanych przez Wydział Inwestycji?,
- brak miejsc parkingowych przy przychodni na ul. Strusia,
- modernizację ulicy Skrzyneckiego,
- kiedy zacznie się budowa kanalizacji w ulicy Bronowskiej?,
- kiedy radni będą mogli zapoznać się z projektem przebudowy Traktu Lubelskiego do ulicy Zwoleńskiej i od ulicy Zwoleńskiej do Borowieckiej?,
- budowa chodnika w ulicy Kombajnistów spowoduje zawężenie szerokości jezdni,
- ulica Wiązana – Lebiodowa na jakim etapie znajdują się regulacje prawne?
- oświetlenie ulicy Kadetów na odcinku od ulicy Poprawnej do Kościoła

*

W odpowiedzi na te pytania Burmistrz Łukasz Jeziorski poinformował, że na wszystkie wykonane projekty środki finansowe są zabezpieczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W wyniku analizy Biura Inwestycji wytypowano boiska sportowe, które będą modernizowane tak jak inne boiska w całym mieście stołecznym Warszawie. Ścianka wspinaczkowa, o której mowa wyżej będzie stanowić urozmaicenie funkcjonalności placówki.
Poinformował też, że wskazuje się te ulice do oświetlenia, które mają swój przelot nad i pod Południową Obwodnicą Warszawy. Zarząd wystąpił do miasta, aby po zrealizowaniu projektu technicznego na rozwiązania rozjazdów, przelotów miasto zarezerwowało środki na realizację inwestycji, Tawułowa, Mozaikowa, Zabawna, Izbicka, dlatego te ulice zostały wymienione do wykonania oświetlenia w załączniku.
Odnosząc się do ulicy Ogórkowej wiadomo, że prace na największym węźle całej Południowej Obwodnicy Warszawy, utrudnią wyjazd z ulicy Ogórkowej, dlatego też najlepszym wyjściem dostania się do ulicy Bysławskiej będzie przelot, który na dzisiaj ma nieuregulowany stan prawny, ale koszt wykupu tego odcinka będzie najniższy. Takie rozwiązania przyjęto na podstawie przeprowadzonej analizy.

Odnosząc się do stwierdzenia, że w załączniku pojawiły się zupełnie nowe zadania, Burmistrz oświadczył, że taka potrzeba wynika z wcześniej przeprowadzonej analizy.
Modernizacja ulicy Skrzyneckiego będzie wykonana w roku bieżącym przez Zarząd Dróg Miejskich. Będzie też wykonane odwodnienie tej ulicy. W sprawie miejsc parkingowych
toczą się rozmowy. Biurze Gospodarki Nieruchomościami negocjuje cenę działki z osobą, która zamierza ją sprzedać. Działka ta przeznaczona zostanie na parking.
Do budowy kanalizacji w ulicy Bronowskiej wybrano już wykonawcę, ale nie został jeszcze wprowadzony na teren robót. Jest to zadanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego.

**

I już wiecie prawie tyle samo co ...radni:)

Najważniejsze, że jednak rondo Bysławska / Wał nie spadło z planu.