Do budowy wodociągu przygotowują się…

Zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 19.05.2008 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 700 m w ul. Przełęczy, ul. Napoleona Bonaparte i ul. Ks. Szulczyka na odcinku od ul. Falenickiej do Stawowej,
Postępowanie poprzedza wydanie decyzji pozwolenia na budowę, a ta poprzedza ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.