Odwodnienie ul. Polany - nasze stanowisko.

Zgodnie z obietnicą zamieszczamy pełen tekst wypracowanego stanowiska w sprawie tzw. "zlewni Polany".
Stanowisko otrzymuje p. Burmistrz i osoby zainteresowane.
***
Stanowisko Rady Osiedla Aleksandrów
w sprawie odwodnienia Aleksandrowa ze szczególnym uwzględnieniem projektu zbiornika retencyjnego w rejonie ulic Podkowy i Polany, jako pierwszego etapu odwodnienia osiedla.

Rada Osiedla Aleksandrów z zadowoleniem przyjmuje informację o rozpoczęciu procesu odwodnienia Aleksandrowa. Proponowane przez Urząd Dzielnicy wdrożenie projektu budowy rowów odwadniających i zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Podkowy i Polany widzimy, jako pierwszy krok mający na celu zdecydowaną poprawę sytuacji Aleksandrowa w zakresie uregulowania stanu wód gruntowych i opadowych. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie, u zbiegu ww. ulic, na pewno zlikwiduje kłopoty związane z powstałą na tym terenie tzw. zlewnią.
Jednak zaproponowana wielkość zbiornika o powierzchni 2000m kw., który zająłby około1/3 powierzchni działek – budzi nasze pewne obawy.
,. Z naszych szacunków wynika, że wartość tego terenu może być obecnie ok. 1, 8 mln zł, co wraz z kosztami inwestycji prognozowanymi na ok. 1 mln zł zamknie się kwotą 2, 8 mln. złotych. Znaczy to, że decydując się na realizację tego projektu bez żadnych zmian otrzymamy miejscowe rozwiązanie problemu wysokich wód gruntowych i wód opadowych i zarazem stracimy jedyną w tej okolicy działkę, którą przez wiele lat rady poprzednich kadencji rezerwowały pod budowę obiektu publicznego – np. przedszkola lub szkoły.

Stąd też wnosimy o rozpatrzenie przez Państwa i autora projektu następujących naszych propozycji:

1. Realizację odbudowy rowów odwadniających, w tym budowę nowych, których przekrój i zwiększona liczba studni pozwoliłaby na ograniczenie powierzchni zbiornika do niezbędnego minimum zapewniającego funkcje retencyjne bez ewentualnej funkcji rekreacyjnej.
2. Wykonanie rowu „B” w taki sposób, aby jego konstrukcja wraz ze studniami pozwalała na wybudowanie chodnika po tej stronie ul. Podkowy.
3. Realizację budowy zbiornika tylko na działkach położonych wzdłuż ulicy Polany,
ewentualne podłączenie do rowu C i zwiększenie ilości studni w taki sposób, aby pozostały teren mógł być w przyszłości wykorzystany pod inwestycję celu publicznego

Naszym zdaniem możliwość rozwiązania problemu odwodnienia tej części Aleksandrowa wg. powyższych propozycji z jednej strony rozwiązałaby w widoczny sposób problem „ zlewni Polany”, z drugiej strony uchroniłaby nas przed zarzutem „ marnotrawienia „ dobra
publicznego.

Natomiast rekreację chcielibyśmy zrealizować poprzez naszą „ideę – fix” tj. budowę Centrum Rekreacyjno – Oświatowo – Kulturalnego „Morskie Oko”. Ten naturalny akwen wodny, naszym zdaniem należałoby wykorzystać, jako kolejny element systemu regulacji stosunków wodnych w Aleksandrowie. Właśnie w tym miejscu mogłaby kończyć się budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulic: N. Bonaparte i Księdza Szulczyka

Zgadzamy się również z Państwa stanowiskiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie sieci kanalizacji ogólnospławnej dla całego Aleksandrowa. W tej sprawie wystąpiliśmy już z pismem do warszawskiej spółki wodnej. W obecnej chwili świadomi jesteśmy, że z uwagi na brak kanalizacji ogólnospławnej każdy z tzw. deweloperów będzie
rozwiązywał tę kwestię po swojemu, co oznacza, że woda gruntowa będzie pojawiać się w miejscach, gdzie dotąd jej nie było. Mamy nadzieję, że wspólnie można by ten problem rozwiązać.

W odrębnym piśmie pozwolimy sobie na przedstawienie Państwu kolejnych etapów mających na celu wyeliminowanie tzw. zlewni naturalnych i tych zawinionych przez działalność człowieka – jak na przykład budowa ulic utwardzonych bez możliwości odbioru wód opadowych. Jeszcze raz podkreślamy, że nasze „tak” dla tej inwestycji należy traktować, jako wiarę i pewność, że wraz z zakończeniem tej inwestycji, a może nawet w trakcie, będą realizowane następne działania, które ostatecznie doprowadzą do objęcia naszego osiedla siecią kanalizacji ogólno-spławnej.

Oczekując na ustosunkowanie się do naszych propozycji, pozwalamy sobie zaapelować o jak najszybsze przygotowanie inwestycji i zabezpieczenie środków finansowych przy najbliższej
korekcie planu inwestycyjnego Dzielnicy Wawer, tak, aby zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie, prace w terenie mogły się rozpocząć w czerwcu br.