Falenickie „szklane domy”...

Za chwilę przeniesiemy się w czasie – będzie to 11 stycznia, siedziba UD Wawer i posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, na które przybyli: mieszkańcy, przedstawiciele kupców, członkowie Rady Osiedla, ale już na wstępie powiedziano, że spotkanie ma charakter informacyjny, a nie decyzyjny, a jeśli tak, to przed zagłębieniem się w obszerny fragment protokołu warto wspomnieć kilka faktów...Co jest istotne, przy tego typu spotkaniach? – pamięć. Czy ktoś pamięta, że przedłużenie Panny Wodnej powstawało niemal 8 lat?...
*
A czy pamiętacie takie projekty jak Marsa Park, SkatePark Falenica, a może wielką modernizację Technicznej za 5 mln. PLN? Otóż to, pamięć – widukt/ tunel w M. to początek XXI wieku, czyli w sumie 15 lat. A czy pamiętacie, ze takie tunele miały w perspektywie czasu dostać Radość i Falenica, a przypominacie sobie pomysł na nowy wiadukt w Józefowie?

Każdy plan ewoluuje, każda inwestycja potrafi rodzić się latami i spora cześć zamierzeń spala na panewce. Miłej lektury:)...

**
„ Łukasz Jeziorski – Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poinformował, że Urząd Dzielnicy został poproszony przez Urząd m.st. Warszawy o przeprowadzenia działania pod nazwą „modernizacja targowiska na ul. Walcowniczej”. W między czasie doszedł następny element pod nazwą „Centrum Falenicy”. W związku z powyższym Rada Osiedla Falenica razem z grupą mieszkańców zwróciła się z prośbą o wszczęcie procedury konsultacji społecznych. W wyniku zlecenia przez miasto przebudowy, modernizacji bazaru , wawerski ZGN zlecił wykonanie koncepcji urbanistycznej dla centrum Falenicy i odrębnie dla modernizacji bazaru. Wyłonił architektów, którzy mieli odpowiadać za opracowanie koncepcji oraz dalsze etapy konsultacji. Na tym etapie prac, Rada Osiedla wspierała projektantów z zespołu VGR Architekci a także monitorowała cały proces. Poinformował też, że nie zapadły żądne decyzje co do poszczególnych działań na etapie centrum lokalnym. Nie ma też żadnych decyzji co do programu funkcjonalno-użytkowego. Burmistrz podkreślił, że spotkanie ma na celu zapoznanie wszystkich z wynikami prac architektów.

Następnie głos zabrał Dyrektor ZGN Arkadiusz Kuranowski, który dokonał prezentacji koncepcji urbanistycznej Centrum Falenicy. Poinformował on zebranych o tym, że koncepcja urbanistyczna centrum Falenicy jest rezultatem konsultacji społecznych zorganizowanych przez miasto stołeczne Warszawę na wniosek Rady Osiedla. Konsultacje obejmowały różne formy np. ankiety, warsztaty, spacer badawczy, spotkania w szkołach itp. Koncepcja, o której mowa, jest materiałem planistycznym, wyjściowym do planu zagospodarowania przestrzennego centrum Falenicy. Architekci odnieśli się szeroko do wszystkich możliwych aspektów centrum Falenicy. Realizacja koncepcji jest rozłożona na lata i podzielona na etapy. Zaproponowane rozwiązania zakładają wytyczenie alejek między pawilonami handlowymi z małymi placami dla handlu ręcznego a także wytyczenie miejsc dla handlu obwoźnego na obrzeżach bazaru. Pomyślano też o budynku dla potrzeb biblioteki oraz hali wielofunkcyjnej, która na co dzień służyłaby jako miejsce rekreacji dla młodzieży. Byłaby tu ścianka wspinaczkowa, pumptruck oraz boisko do streetballu. Na czas imprez byłaby sceną plenerową. Główny ciąg komunikacyjny to tory kolejowe, które dzielą Falenicę na dwie części oraz ulica Patriotów po obu stronach torów. Układ drogowy w stanie obecnym wg architektów powinien być w przyszłości zmieniony w ten sposób, że w środkowej części Falenicy powinien powstać plac ogólnodostępny wyniesiony do góry by spowolnić ruch kołowy tak by zwiększyć bezpieczeństwo. W przypadku konieczności likwidacji przejazdu kolejowego proponuje się wykonanie przejazdu rowerowo pieszego pod torami. Transport publiczny pozostałby nie zmieniony. Jest to oczywiście jedna z propozycji rozwiązań. Stan obecny parkingów to łącznie 236 miejsc. Pracownia architektoniczna proponuje w kolejnych etapach rozłożenie tych punktów wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W tym rozwiązaniu przewidziano 284 miejsca parkingowe.
Teren zielony wyznaczono wzdłuż placu zabaw. Kolejne ciągi zieleni (drzew) usytuowano wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Teren od ul. Frenkla do ulicy Walcowniczej byłby terenem zielonym. Ciągi piesze zaznaczono w prezentacji kolorem brązowym. Teren przy ulicy Filmowej byłby terenem rekreacyjnym. Plac miejski wykorzystywany byłby jako widownia i jako park. Koncepcja nie ingeruje w prawo własności, jest tylko propozycją, a każdy właściciel decyduje o swoim terenie. Już w tym roku ma być wykonana siłownia w lasku. Na części terenu objętego koncepcją architekci zaproponowali też model skandynawski tj. żłobek połączony z domem seniora.

Radni zapoznali się z makietami wykonanymi przez pracownię architektoniczną.

Druga część dotycząca koncepcji architektonicznej targowiska została przesunięta na rok 2016, ponieważ nie udało się wypracować takiej większości, która akceptowałaby rozstrzygnięcia prezentowane przez architektów. Podjęto decyzję, że w tym roku odbędą się kolejne spotkania w gronie przedstawicieli kupców, mieszkańców, radnych na których omawiane będą rozwiązania szczegółowe dot. pawilonów, zadaszenia, targu sobotniego, codziennego poza pawilonami i rozwiązań około targowiska. Na dzień dzisiejszy celem jest nie przyjmowanie koncepcji architektonicznej zaprezentowanej przez architektów na spotkaniu w grudniu 2015r.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Andrzej Wojda poprosił o głosy w dyskusji.

W dyskusji dotyczącej koncepcji urbanistycznej centrum Falenicy poruszono następujące tematy:

- radny Wojciech Godlewski - uważa, że przedstawiona koncepcja jest tak nierealna, że dobrze będzie jeżeli nie zostanie zrealizowana, zapytał: dlaczego architekci projektowali na terenach prywatnych?, zauważył, że budując plac likwiduje się wiele miejsc parkingowych, zapytał : czy rozważono do jakich kategorii zalicza się ulicę Filmową? , uważa, że wykonanie tunelu jest w ogóle nierealne, projekt jest nierealny z uwagi na wysokie nakłady finansowe, przystanki autobusowe wg koncepcji są odsuwane od centrum Falenicy. Radny uważa, że należałoby ustalić wytyczne i przystąpić do opracowania kolejnej koncepcji, ponieważ obecna jest po prostu nierealna.

Odnosząc się do tej wypowiedzi Burmistrz Dzielnicy Łukasz Jeziorski poinformował, że przedstawiona koncepcja jest elementem rozmów architektów, warsztatów z częścią mieszkańców. Były też warsztaty z kupcami, z którymi też wypracowano część działań dotyczących targowiska. Koncepcja urbanistyczna ma prawo wejść w prywatne działki i jest tylko elementem, który ma pokazać czego mieszkańcy życzyliby sobie w tym miejscu. Falenica wschód część II B planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przyjęta. A zatem ten materiał w uzgodnieniu z miastem st. Warszawą zostanie przesłany do Biura Planowania i Architektury m.st. Warszawy, które tworzy plany miejscowe. Jest to element, który został uzgodniony w ramach Warszawskich Centrów Lokalnych, który zostanie wprowadzony do działań podjętych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Sama modernizacja targowiska jest elementem etapu II. Nie ma mowy o likwidacji chociażby jednego miejsca parkingowego.

- radna Barbara Fajkowska – zaznaczyła, że zgodnie z informacjami ze spotkania, które odbyło się w grudniu w szkole, ul. Trocinowa zostanie wyprostowana, a to oznacza, że część targowiska u zbiegu ulicy Filmowej i Trocinowej a Bystrzycką zostanie zlikwidowana, część handlu obwoźnego miałaby się odbywać na parkingu przy ul. Walcowniczej, pomysł, aby parkingi z centrum Falenicy przesunąć na jej obrzeża jest niewłaściwy. Radna uważa, że realizacja tej koncepcji ograniczy pracę targowiska i zmniejszy jego atrakcyjność. Radna przytoczyła zapytanie, w którym zwracała się do Zarządu o informacje dotyczące rozbudowy Centrum Falenicy a także odpowiedź Zarządu w powyższej sprawie. Podkreśliła, że tematem spotkania komisji miała być modernizacja bazaru w Falenicy, a nie koncepcja urbanistyczna rozbudowy centrum. Odczytała projekt uchwały komisji inwestycyjnej przygotowany przez nią w sprawie modernizacji targowiska w Osiedlu Falenica przy ulicy Walcowniczej.

Odnosząc się do tej wypowiedzi Burmistrz Dzielnicy Łukasz Jeziorski poinformował, że nie ma zgody Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na realizację tej koncepcji. Dzięki realizacji Centrów Lokalnych stworzona ma być dla mieszkańców funkcjonalna, estetyczna przestrzeń do zakupów, rozwoju osobistego lub spędzania czasu wolnego. Powinna łączyć ludzi budując lokalną wspólnotę. Jest współtworzona przez mieszkańców, jest powszechna, dostępna i wielofunkcyjna. Strefa Centrów Lokalnych znajduje się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania.

Następnie głos zabrali mieszkańcy. Poruszyli następujące tematy:

- określenia charakteru bazaru: lokalny, czy ponadlokalny ?
- komunikacji, która powinna być zasadniczym elementem koncepcji,
- przesunięcia centrum Falenicy do ulicy Młodej,
- brak określenia chłonności terenu,
- potrzebę budowy biblioteki, sceny widowiskowej z uwagi na tradycję koncertów,
- etapowanie prac w II wersji koncepcji,
- zmianę układu komunikacyjnego (koncepcja w wersji II znajduje się na stronie Rady
Osiedla Falenica),
- likwidacji bazaru,
- wykonania pasaży, prostych alejek, zadaszenia,

Przewodniczący komisji Andrzej Wojda przeprosił wszystkich za to, że dyskusja na posiedzeniu komisji nie dotyczyła tematu modernizacji bazaru. Poinformował też, że temat bazaru jeszcze nie raz będzie tematem obrad komisji. Podziękował wszystkim obecnym i zamknął posiedzenie komisji.”

**
/prawie cały protokół z posiedzenia Komisji Inwestycyjnej /